Obchodní podmínky

pro internetový obchod www.radnicnikm.cz a telefonické objednávky

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek https://www.radnicnikm.cz nebo telefonické linky +420 608 117 226.
Tyto podmínky jsou účinné od 1. 4. 2021.

Označení stran

Prodávající a provozovatel:
Radniční catering s. r. o., se sídlem Stoličkova 2069/80, 767 01 Kroměříž, IČ 05844649, DIČ CZ05844649, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 98478, další kontaktní údaje info@radnicnikm.cz a +420 608117226.
Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod https://www.radnicnikm.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.
Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávajicí nebo kupující.

Obecné informace

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách https://www.radnicnikm.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží. Zobrazené fotografie jsou ilustrační, u mas je uváděna gramáž v syrovém stavu.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

4. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky – telefonické číslo pro objednávky je +420 608 117 226 (cena za volání dle ceníku Vašeho operátora), nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://www.radnicnikm.cz) bude u prodávajícího uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy a další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

5. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

6. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

8. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

9. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

10. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

11. Přijetím objednávky ze strany prodávajícího je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany prodávajícího za přijatou, po zaslání potvrzovacího e-mailu kupujícímu, pokud prodávající nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany prodávajícího ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem prodávajícího. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je prodávající oprávněn objednávku zrušit (stornovat).

12. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovně prodávajícího nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

Obecné informace k dopravě a platbě

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán, a do doby potvrzení převzetí není prodávající povinnen zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Chèque Déjeuner, Naše stravenka) a stravenkovou kartou (Sodexo, Ticket restaurant, Benefit Plus, Chèque Déjeuner, Naše stravenka) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,- Kč nahlásit při objednávání.
Na stravenky nevracíme.

3. V případě platby bezhotovostní platbou kupující prostřednictvím platební brány odešle Platbu. Prodávající přijme objednávku až po přijetí potvrzení o úhradě. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému platební brány jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: osobní odběr nebo kurýrní služba (náš rozvoz) – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.

5. Doba rozvozu:
viz aktuální informace uvedené v kontaktech na https://www.radnicnikm.cz

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) je zpoplatněn dle aktuálního ceníku uvedeného na stránce https://www.radnicnikm.cz. Pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle dané zóny.

7. Náklady na balné:
Balné je zpoplatněno dle aktuálního ceníku uvedeného na stránce https://www.radnicnikm.cz.

8. Místo pro osobní odběr:
Radniční restaurace a pivotéka, Kovářská 20/2, 767 01 Kroměříž

Zóny pro dopravu kurýrní službou, doba doručení

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Prodávající si vyhrazuje cca 15minutovou rezervu v přesnosti doručení. Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) prodávající neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

Akce, slevy, bonusy, dostupnost zboží, změna ceny

1. E-shop http://www.radnicnikm.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

3. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5. Prodávající odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

6. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí prodávající.

7. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje obvykle telefonicky.

8. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (na tel. čísle 608 117 226), nebo osobně na výdejním místě, odkud bylo zboží vyzvednuto

9. Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
Odstranění vady dodáním nového zboží – vždy v podobě stejného produktu ve stejné ceně produktu, který byl kupujícím objednán.
Je-li reklamace obdržena s větším časovým odstupem od objednání, dodání nového zboží při příští objednávce v ceně do výše původně objednaného zboží, na nějž byla uplatňována reklamace.
Kompenzace je vždy bez nároku na další extra přílohy a ingredience, na které nebyla uplatňována reklamace.

V odůvodněných ojedinělých případech odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz na účet kupujícího, ve výši původní ceny reklamovaného zboží, po odečtení nákladů na dopravu a balné, které je vždy nevratné.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Radniční catering s. r. o., se sídlem Stoličkova 2069/80, 767 01 Kroměříž, IČ 05844649, DIČ CZ05844649, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 98478, další kontaktní údaje info@radnicnikm.cz a +420 608117226.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (výjimkou je např. předání veřejným orgánům např. Policii ČR v případě existujícího incidentu). K osobním údajům mají přístup pověřené osoby jako například zaměstnanci, smluvní partneři a dodavatelé, ale také u nich se kontroluje, že nakládají s osobními údaji řádně. Jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující internetové stránky, osob zajišťující marketingové služby, osoby zajišťující účetnictví apod.

Správce používá také další zpracovatele, zejména Google Analytics, Google AdWords, Heureka a podobné služby - v rámci toho provádí správce profilování, personalizaci nabídky, vyhodnocování přístupů apod. Správce také využívá cookies, pokud tuto variantu neodmítnete v nastavení vašeho prohlížeče. Tyto služby jsou využívány proto, abychom mohli nabídnout služby na míru, zobrazovali relevantní nabídky a reklamu a přizpůsobili svoji nabídku potřebám zákazníků.

Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu:

Po uplynutí lhůty budou osobní údaje vymazány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména:

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021 a jsou součástí obchodních podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Czech Specials
Tripadvisor®
Asociace hotelů a restaurací České republiky